Splošni pogoji za naročnike storitev posredovanja povpraševanj.

I. Pomen izrazov

Ponudnik: Podjetje Informa Studio d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana

Naročnik: Podjetje ali fizična oseba, ki je pri podjetju Informa Studio d.o.o. naročila storitev posredovanja povpraševanj.

Stranka: Podjetje ali fizična oseba, ki uporablja storitev Primerjam.si ali druge storitve podjetja Informa Studio za oddajo povpraševanj in pridobivanje ponudb naročnikov.

Posredonje povpraševanj je storitev posredovanja posameznih povpraševanj in kontaktov strank, ki se zanimajo za izvedbo storitve.

Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je naročnik pri ponudniku storitev naročil storitve posredovanja povpraševanj (v nadaljevanju storitve). Storitev obsega posredovanje povpraševanj, v obsegu, določenem v naročilnici.

II. Cene in plačila

Storitev oddaje povpraševanj je strankam na voljo popolnoma brezplačno.

Naročnik in ponudnik se dogovorita, da bo naročnik za vsako opravljeno storitev ponudniku storitve plačala znesek, naveden v naročilnici ali na uradnem ceniku. Cena ne vključuje DDV.

Naročnik je dolžan na posamezno posredovano povpraševanje odgovoriti po elektronski pošti v roku 5 delovnih dni.

Cena za opravljeno storitev posredovanja povpraševanj se lahko spreminja. Ponudnik storitve mora o vsaki spremembi cene obvestiti naročnika po elektronski pošti vsaj tri dni pred pričetkom obračunavanja storitve po novi ceni. Šteje se, da naročnik z novo ceno soglaša, v kolikor ji pisno ne nasprotuje v roku 3 dni po prejemu obvestila o spremembi cene.

Ponudnik storitve za opravljeno posredovanje povpraševanj izstavi naročniku račun do 15. dneva tekočega meseca za pretekli mesec z rokom plačila najmanj 8 dni. Naročnik je seznanjen, da v primeru neplačila v roku ponudnik storitve izstavi opomin z zakonitimi zakonskimi obrestmi.

III. Posredovanje povpraševanj

Ponudnik storitve samostojno odloča o tem, koliko, kdaj in na kakšen način bo posredoval povpraševanja. Ponudnik ne zagotavlja obsega ali vsebine posredovanih povpraševanj. Ponudnik se zanaša na podatke, ki mu jih posredujejo stranke.

Ponudnik ne odgovarja za morebitne tehnične težave, ki naročniku onemogočijo prejem povpraševanj. Naročnik je dolžan plačati ceno posredovanih povpraševanj in ne ceno prejetih povpraševanj.

Naročnik je opozorjen, da posredovanje povpraševanja ne pomeni posredovanje nakupa, oziroma da ponudnik storitve ne jamči nakupa s strani tretjih oseb in povpraševalcev. Ponudnik storitve le posreduje prejeta povpraševanja.

Ponudnik ne zagotavlja, da bo projekt, za katerega je bilo oddano povpraševanje, dejansko izveden.

Ponudnik ni odgovoren za morebitne spore med stranko in naročnikom, prav tako ponudnik ni odgovoren za dogovor, pripravo, izvedbo in posledice, ki nastanejo pri izvedbi projekta ali v drugih odnosih med stranko in naročnikom.

IV. Prekinitev posredovanja

Naročnik lahko od ponudnika storitev pisno zahteva, da preneha s posredovanjem povpraševanj. Ponudnik je dolžan v roku treh dni od prejema zahteve prenehati s posredovanji povpraševanj. Naročnik je dolžan ponudniku storitev plačati že posredovana povpraševanja in posredovana povpraševanja, ki so bila posredovana v treh dnevih po prejemu zahteve o prenehanju. Vsaka stran lahko s pisno zahtevo prekine pogodbo.

V. Pogoji uporabe: naročniki

Naročnik se s potrditvijo naročila strinja z:

 1. Z načinom odmere in višino cene za opravljeno posredovanje povpraševanj.
 2. Soglaša, da bo pripravil ponudbe za vsa posredovana povpraševanja.
 3. S posledicami, ki nastanejo na podlagi naročila.
 4. Z načinom posredovanja ponudb in obsegom jamčevanja ponudnika.
 5. Izrecno soglaša s plačilom za opravljena posredovanja povpraševanja po tem dogovoru.
 6. Soglaša, da bo ponudnik lahko na svojih straneh objavil ocene in mnenja strank o naročniku v poljubnem obsegu in obliki.
 7. Da bo storitve na podlagi povpraševanj opravil v skladu z zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
 8. Naročnik nima pravice do povračila plačanega zneska iz točke II. in III. za že opravljena povpraševanja.
 9. Naročnik zagotavlja, da bo podatke o strankah, pridobljene preko storitev posredovanja povpraševanj, uporabil v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 10. Naročnik zagotavlja, da bo podatke o strankah, uporabil izključno z namenom priprave ponudbe in sklenitve posla s stranko.
 11. Naročnik zagotavlja, da osebnih podatkov strank v nobenem primeru ne bo posredoval drugim uporabnikom ali pogodbenim obdelovalcem. Prav tako ne bo posredoval drugih podatkov, ki so objavljeni v povpraševanju.

VI. Pogoji uporabe: stranke

 1. Oddaja povpraševanja na spletni strani Primerjam.si je za stranke brezplačna.
 2. Za izbiro ali neizbiro naročnika odgovarja stranka. Stranka se z oddajo povpraševanja ne zavezuje k izbiri.
 3. Ponudnik ne odgovarja za storitve ali izdelke, ki jih stranka naroči pri naročniku storitev posredovanja povpraševanj. Stranka sklepa dogovore zgolj z naročnikom storitev, ponudnik za izvedena dela in kakovost opravljenih storitev ne odgovarja.
 4. Pri posredovanju podatkov o naročnikih se ponudnik zanaša na podatke, ki so jih posredovali naročniki.
 5. Ponudnik preveri zanesljivost naročnikov v skladu z notranjimi pravili ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za ustreznost naročnikov, ki jim je posredoval povpraševanje.
 6. Ponudnik posreduje povpraševanja zgolj najprimernejšim naročnikom, ki sodelujejo v sistemu primerjam.si, in ne vsem, ki opravljajo določeno dejavnost na območju Republike Slovenije.

VII. Obveznosti in pravice ponudnika

 1. Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti ali prekiniti storitev posredovanja povpraševanj, tako začasno kot stalno, brez predhodnega opozorila.
 2. Ponudnik si pridržuje pravico občasno spreminjati splošne pogoje, ki jih bo opremil z datumom spremembe. Če se naročnik ne strinja s spremenjenimi pogoji poslovanja, mora nemudoma prenehati z uporabo storitve posredovanja povpraševanj. Nadaljnja uporaba storitve posredovanja povpraševanj pomeni strinjanje s pogoji poslovanja.
 3. Ponudnik si pridržuje pregledovati ocene strank in uporabniške račune naročnikov z namenom zagotavljanja višje kakovosti storitev strankam.
 4. Ponudnik si pridržuje kadarkoli prekiniti sodelovanje z naročnikom, brez predhodnih opozoril.

VIII. Reševanje sporov

V primeru sodnega spora je pristojno sodišče po sedežu ponudnika storitve.

V Ljubljani, dne, 23.5. 2014

Informa Studio d.o.o.

Luka Klemenc, direktor