Splošni pogoji
Naročniki (podjetja in mojstri)

I. Pomen izrazov

Ponudnik: Podjetje Informa Studio d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana

Naročnik: Podjetje ali fizična oseba, ki je pri podjetju Informa Studio d.o.o. naročila storitev posredovanja povpraševanj.

Stranka: Podjetje ali fizična oseba, ki uporablja storitev Primerjam.si ali druge storitve podjetja Informa Studio za oddajo povpraševanj in pridobivanje ponudb naročnikov.

Posredovanje povpraševanj je storitev posredovanja posameznih povpraševanj in kontaktov strank naročnikom.

Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je naročnik pri ponudniku storitev naročil storitve posredovanja povpraševanj (v nadaljevanju storitve). Storitev obsega posredovanje povpraševanj v obsegu, določenem v naročilnici.

II. Cene in plačila

Storitev oddaje povpraševanj je strankam na voljo popolnoma brezplačno.

Naročnik in ponudnik se dogovorita, da bo naročnik za vsako opravljeno storitev ponudniku storitve plačal znesek, naveden v naročilnici ali na uradnem ceniku. Cena ne vključuje DDV.

Naročnik je dolžan na posamezno posredovano povpraševanje odgovoriti po elektronski pošti v roku 5 delovnih dni.

Cena za opravljeno storitev posredovanja povpraševanj se lahko spreminja. Ponudnik storitve mora o vsaki spremembi cene obvestiti naročnika po elektronski pošti vsaj tri dni pred pričetkom obračunavanja storitve po novi ceni. Šteje se, da naročnik z novo ceno soglaša, v kolikor ji pisno ne nasprotuje v roku 3 dni po prejemu obvestila o spremembi cene.

Ponudnik storitve za opravljeno posredovanje povpraševanj izstavi naročniku račun do 15. dneva tekočega meseca za pretekli mesec z rokom plačila najmanj 8 dni. Naročnik je seznanjen, da v primeru neplačila v roku ponudnik storitve izstavi opomin z zakonitimi zakonskimi obrestmi.

III. Posredovanje povpraševanj

Ponudnik storitve samostojno odloča o tem, koliko, kdaj in na kakšen način bo posredoval povpraševanja. Ponudnik ne zagotavlja obsega ali vsebine posredovanih povpraševanj. Ponudnik se zanaša na podatke, ki mu jih posredujejo stranke.

Ponudnik naročniku posreduje osebne podatke strank, kot so ime, priimek, telefonska številka, epoštni naslov, lokacija, naslov ter podatke o povpraševanju. Podatke sme uporabiti in obdelovati zgolj za namen priprave ponudbe in sklenitve posla.

Ponudnik ne odgovarja za morebitne tehnične težave, ki naročniku onemogočijo prejem povpraševanj. Naročnik je dolžan plačati ceno posredovanih povpraševanj in ne ceno prejetih povpraševanj.

Naročnik je opozorjen, da posredovanje povpraševanja ne pomeni posredovanje nakupa, oziroma da ponudnik storitve ne jamči nakupa s strani tretjih oseb in povpraševalcev. Ponudnik storitve le posreduje prejeta povpraševanja.

Ponudnik ne zagotavlja, da bo projekt, za katerega je bilo oddano povpraševanje, dejansko izveden.

Ponudnik ni odgovoren za morebitne spore med stranko in naročnikom, prav tako ponudnik ni odgovoren za dogovor, pripravo, izvedbo in posledice, ki nastanejo pri izvedbi projekta ali v drugih odnosih med stranko in naročnikom.

IV. Prekinitev posredovanja

Naročnik lahko od ponudnika storitev pisno zahteva, da preneha s posredovanjem povpraševanj. Ponudnik je dolžan v roku treh dni od prejema zahteve prenehati s posredovanji povpraševanj. Naročnik je dolžan ponudniku storitev plačati že posredovana povpraševanja in povpraševanja, ki so bila posredovana v treh dnevih po prejemu zahteve o prenehanju. Vsaka stran lahko s pisno zahtevo prekine pogodbo.

Prekinitev posredovanj lahko naročnik zahteva na 2 načina:

 • Sporočilo na e-poštni naslov: info@primerjam.si
 • S priporočeno pošto na naslov ponudnika.

V. Pogoji uporabe: Naročniki

Naročnik se s potrditvijo naročila strinja:

 1. Z načinom odmere in višino cene za opravljeno posredovanje povpraševanj.
 2. Soglaša, da bo pripravil ponudbe za vsa posredovana povpraševanja.
 3. S posledicami, ki nastanejo na podlagi naročila.
 4. Z načinom posredovanja ponudb in obsegom jamčevanja ponudnika.
 5. Izrecno soglaša s plačilom za opravljena posredovanja povpraševanja po tem dogovoru.
 6. Soglaša, da bo ponudnik lahko na svojih straneh objavil ocene in mnenja strank o naročniku v poljubnem obsegu in obliki.
 7. Da bo storitve na podlagi povpraševanj opravil v skladu z zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
 8. Soglaša, da izpolnjuje vse zakonske zahteve za opravljanje dejavnosti, za katero bo prejemal povpraševanja.
 9. Naročnik nima pravice do povračila plačanega zneska iz točke II. in III. za že opravljena povpraševanja.
 10. Naročnik zagotavlja, da bo podatke o strankah, pridobljene preko storitev posredovanja povpraševanj, uporabil v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in drugimi veljavnimi predpisi.
 11. Naročnik zagotavlja, da bo podatke o strankah uporabil izključno z namenom priprave ponudbe in sklenitve posla s stranko.
 12. Naročnik zagotavlja, da osebnih in drugih podatkov strank v povpraševanju v nobenem primeru ne bo posredoval drugim uporabnikom ali pogodbenim obdelovalcem, razen če je to potrebno za namen priprave ponudbe ali sklenitve posla s stranko. Prav tako ne bo posredoval drugih podatkov, ki so objavljeni v povpraševanju.

VI. Varovanje zasebnosti in obdelovanje podatkov

Posredovanje in obdelava podatkov:

 1. Ponudnik bo naročniku v obdelavo pošiljal osebne in druge podatke strank.
 2. Naročnik se zavezuje, da bo podatke obdelal izključno za namen kontaktiranja stranke glede njenega povpraševanja za pridobitev ponudbe s strani naročnika.
 3. Naročnik se zaveda, da namen obdelave podatkov določa izključno ponudnik.
 4. Naročnik lahko upravlja s podatki strank kot samostojni upravljalec (zgolj) v primerih:
  ● ko pridobi njihovo s Splošno uredbo o varstvu podatkov skladno privolitev,
  ● na podlagi pogodbe, ki jo sklene s stranko ali kadar je to potrebno za izvajanje ukrepov na zahtevo take stranke pred sklenitvijo pogodbe,
  ● če bi bilo to potrebno za izpolnitev zakonske obveznosti,
  ● je to potrebno zaradi zakonitih interesov upravljavca, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Odgovornost za zakonitost obdelave v primerih iz točke 4. je izključno naročnikova.


Varovanje in hramba podatkov:

 1. Naročnik se zavezuje, da bo podatke o strankah, ki jih prejme v obdelavo, ustrezno zavaroval in hranil. To vključuje da bo e-poštne naslove in telefone, na katere bo prejemal povpraševanja, ustrezno zaščitil z gesli in preprečil dostop nepooblaščenim osebam. Da bo računalnike zaščitil in poskrbel za zaščito pred vdori. Da papirjev, na katerih so osebni podatki, ne bo puščal nenadzorovanih ali odlagal v koš za smeti, ne da bi jih prej uničil.
 2. Naročnik se zavezuje, da bo podatke o strankah izbrisal takoj, ko njihova hramba ne bo več potrebna za namen priprave ponudbe ali sklenitve posla s stranko.

Naročnik se zavezuje spoštovati naslednje pravice strank:

 1. Pravica do dostopa stranke do podatkov, ki jih upravlja naročnik.
 2. Pravica do popravka podatkov strank.
 3. Pravica do izbrisa podatkov strank.
 4. Pravica do omejitve obdelave.
 5. Pravica do prenosljivosti podatkov strank.
 6. Naročnik se zavezuje, da bo ponudnika nemudoma obvestil o vsaki zahtevi stranke za izbris podatkov.
 7. Naročnik se zavezuje, da bo na poziv ponudnika nemudoma izpolnil, posredoval, izbrisal, popravil ali prekinil z obdelavo podatkov strank ali posamezne stranke.

Obveščanje o kršitvi varstva podatkov:

 1. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov se naročnik zavezuje nemudoma obvestiti pristojni nadzorni organ.
 2. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov se naročnik zavezuje nemudoma obvestiti ponudnika.
 3. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov se naročnik zavezuje nemudoma obvestiti stranko.

VII. Obveznosti in pravice ponudnika

 1. Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti ali prekiniti storitev posredovanja povpraševanj, tako začasno kot stalno, brez predhodnega opozorila.
 2. Ponudnik si pridržuje pravico občasno spreminjati splošne pogoje, ki jih bo opremil z datumom spremembe. Če se naročnik ne strinja s spremenjenimi pogoji poslovanja, mora nemudoma prenehati z uporabo storitve posredovanja povpraševanj. Nadaljnja uporaba storitve posredovanja povpraševanj pomeni strinjanje s pogoji poslovanja.
 3. Ponudnik si pridržuje pregledovati ocene strank in uporabniške račune naročnikov z namenom zagotavljanja višje kakovosti storitev strankam.
 4. Ponudnik si pridržuje kadarkoli prekiniti sodelovanje z naročnikom, brez predhodnih opozoril.

VIII. Reševanje sporov

V primeru sodnega spora je pristojno sodišče po sedežu ponudnika storitve.

V Ljubljani, dne, 24. 5. 2018

Informa Studio d.o.o.

Luka Klemenc, direktor