Kaj obsega davčno svetovanje?

Davčni sistem in davčna zakonodaja pogosto sta pogosto tako zapletena, da jo lahko v celoti razumejo in v praksi samostojno uporabijo le redki mali podjetniki, večje organizacije in fizične osebe. Davčno svetovanje sloni na poznavanju tako zakonodaje kot davčne prakse in vam olajša odločitve na tem področju.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za davčno svetovanje

Kdaj se odločiti za davčno svetovanje?

Podjetja in fizične osebe se za storitve davčnega svetovanja odločajo, kadar želijo:

 • Urediti in optimizirati davčno poslovanje v skladu z zakonodajo,
 • zmanjšati davčno tveganje,
 • zmanjšati davčne obveznosti na minimum, torej, plačati le toliko davka, kot je potrebno,
 • odpraviti in popraviti sistemske napake iz preteklosti ter,
 • načrtovati davčno politiko podjetja za sprejemanje učinkovitih poslovnih odločitev.

Katera področja davkov pokriva davčno svetovanje?

Davčni svetovalci nudijo storitve, ki se navezujejo tako na posredne kot neposredne davke v strukturi davčnega sistema. Mednje spadajo:

 • davek od dohodkov pravnih oseb
 • dohodnina
 • prispevki za socialno zavarovanje
 • davek na dodano vrednost
 • trošarine in takse
 • mednarodno obdavčenje
 • davek od premoženja
 • davek na dediščine in darila
 • davek na promet z nepremičninami
 • davek od prometa zavarovalnih poslov
 • davek na finančne storitve
 • davek na dobitke od iger na srečo
 • davek na motorna vozila/vodna plovila
davčni svetovalec in stranka

Kdo lahko koristi davčno svetovanje?

Svetovalne storitve na področju davkov so namenjene za:

 • fizične osebe
 • zasebnike in podjetnike (s.p., normiranci)
 • gospodarske družbe (d.o.o., d.d., itd.)
 • druge oblike pravnih oseb (društva, zavodi, zadruge, itd.)
 • slovenske davčne rezidente in nerezidente s statusom tujca

Kdo so davčni svetovalci?

Davčni strokovnjaki so običajno računovodje, ki so se po več letih dela specializirali za področje davkov. Pri iskanju ustreznega davčnega svetovalca je pomembno, da poiščete strokovnjaka, ki je opravil izpit in pridobil licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Licenca je osnovni pogoj za izvajanje dejavnosti. Poiščete jih lahko v registru davčnih svetovalcev z licenco.

Davčni svetovalci so lahko zaposleni v računovodskih servisih ali pa delujejo znotraj družb, ki so posebej specializirana za področje davkov. Imajo široko znanje o slovenski in mednarodni davčni zakonodaji, vključno s poznavanjem računovodskih in statusnih predpisov. Nenehno se izobražujejo, saj se davčni predpisi zelo hitro spreminjajo.

davčna svetovalka drži v rokah prenosni računalnik

Kako poteka davčno svetovanje?

Pri svetovanju na področju davkov gre za individualno obravnavo. Davčne svetovalce lahko najamete le enkrat in njihove storitve koristite, če potrebujete strokovnjaka, ki bo razrešil specifičen problem, ali pa z davčnimi svetovalci sodelujete dolgoročno, na primer za letno načrtovanje s strategijami, ki zmanjšujejo davčno izpostavljenost in izboljšujejo dolgoročno donosnost. Sicer pa postopek davčnega svetovanja poteka po naslednjih korakih:

 1. Pregled posebnosti in poglobitev v specifiko poslovanja (analiza poslovanja in ocena tveganja).
 2. Preučitev različnih davčnih zakonov in računovodskih podlag, tudi sodelovanje z računovodstvom.
 3. Izdelava poročila o posameznem primeru in posvetovanje z naročnikom.
 4. Predlogi za izboljšave in spremembe z razumljivimi pojasnili sistema obdavčenja.
Zahtevaj brezplačne ponudbe za davčno svetovanje

Katere storitve nudijo davčni svetovalci?

Zastopanje v davčnih postopkih

Prevzamejo skrb za strokovno vodenje davčnega postopka. Lahko nastopajo kot pooblaščenci in skupaj z vami ali namesto vas komunicirajo z davčnim organom, ki opravlja inšpekcijski pregled. Davčnemu organu posredujejo vse zahtevane podatke, spremljajo potek postopka in po izdaji odločbe preverijo podane argumente in vas zastopajo v zagovoru; lahko tudi vložijo pritožbo na odločbo.

Preventivni davčni pregledi

Pregledajo celotno poslovanje s področja davkov na podoben način, kot bi to naredil davčni inšpektor. Cilj je, da vas opozorijo na morebitne nepravilnosti, ki jih je potrebno odpraviti. Ugotovitve predstavijo v poročilu o davčnem pregledu.

Posvetovanje o davčnih vidikih načrtovanja/strukturiranja transakcij

Svetujejo vam o ustrezni DDV obdavčitvi transakcij pri dobavi blaga, pridobitvi blaga znotraj EU in pri opravljanju storitev in uvozu blaga.

davčno svetovanje

Izračun odloženih davkov

Pomagajo vam pri poslovnih odločitvah, kadar gre za odloženi davek, ki vpliva na prikaz poslovnega izida po obdavčitvi. Ugotavljajo davčni položaj pri davku iz dobička ter svetujejo glede razlik pri računovodski in davčni prepoznavi odhodkov in prihodkov.

Optimizacija davčnih bilanc

Pomagajo vam pri sestavljanju davčne bilance, upoštevajoč splošna načela o oblikovanju davčne osnove, tudi kar se tiče davčno priznanih in upravičenih stroškov, zniževanja davčne osnove in drugo.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za davčno svetovanje

Reševanje tekočih davčnih dilem

V primeru, da potrebujete pomoč pri pripravi mesečnih, četrtletnih in letnih davčnih obračunov ter podporo pri ostalih tekočih davčnih obveznostih.

Davčno načrtovanje in projekcije davčnih obračunov

Cilj davčnega načrtovanja je v učinkovitem upravljanju denarnih tokov in likvidnosti ter v izboljšanju naložbenih možnosti. Svetujejo vam glede razpoložljivih odbitkov, ki jih lahko v okviru zakona izkoristite, da znižate davčno tveganje.

računanje davkov

Preverjanje izračunov po davčnih odločbah

Preverjajo točnost in skladnost prejetih davčnih odločb. To so lahko odločbe o dohodnini, dohodnini od obresti, dividendah, dobičku iz kapitala in odločbe o dohodku iz oddajanja premoženja v najem.

Pomoč pri pripravi davčnih napovedi in obračunov

Pomagajo vam pri pripravi medletnih in letnih davčnih napovedi (napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite, napoved za odmero dohodnine od dividend, napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, itd.) in obračunov, kjer se osredotočajo na uveljavljanje davčnih olajšav, ugotavljanje davčne osnove in izbiro načina obračunavanja DDV.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za davčno svetovanje

Urejanje statusa davčnega rezidentstva

Če delate v tujini za stalno ali za dlje časa, vam pomagajo razrešiti problematiko dvojne obdavčitve, da ne bi plačevali visokih davkov tako v tujini kot v Sloveniji.

Pomoč pri statusnem preoblikovanju subjektov

Pomagajo vam pri ustrezni izbiri statusno pravne oblike, tako ob začetku opravljanja dejavnosti kot pri zaprtju dejavnosti. Vodijo postopek davčnopravnih sprememb, ki nastanejo s statusnimi preoblikovanji (spremembe v kapitalu ali kapitalski strukturi).

elaborat v fasciklu

Priprava elaboratov za transferne cene

Pripravljajo preglede obračunavanj transfernih cen in skladnost le-teh z Zakonom o davčnem postopku. Hkrati podajo predloge poslovnega modela med skupinami podjetij, znotraj katerega identificirajo posamezne vrste transakcij med družbami in pripravijo analizo funkcij in tveganj (izdelava benchmark analize) ter predlagajo spremembe glede uporabljenih metod za določanje transfernih cen.

Svetovanje pri mednarodnih poslih

Svetujejo vam pri mednarodnih poslih, povsod tam, kjer prihaja do določenega davčna učinka. Na primer, pri mednarodnih davčnih sporih in arbitražah, napovedih dohodkov iz tujine, spremembah lastništva v mednarodnih družbah, izplačilih dobička, tankih kapitalizacij, obdavčitvah športnikov, prevzemih ali združitvah družb s tujim lastništvom, in drugo.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za davčno svetovanje

Koliko stane davčno svetovanje?

Če že imate računovodski servis, vam bodo davčno svetovanje zaračunali dodatno, ker le-to ni všteto v paket računovodskih storitev. Sicer pa je pomembno, da se za ceno računovodskih storitev dogovorite vnaprej.

Način obračunavanja

Opredelite način obračunavanja, ki je lahko postavljen glede na svetovalno uro (uporabno kadar gre za pripravo in izvedbo posamezne davčne transakcije), ali glede na mesečno pogodbo (uporabno kadar gre za redno davčno svetovanje).

Od česa je odvisna cena za davčno svetovanje?

 • zahtevnost primera (obseg predpisov in področij, ki jih je potrebno upoštevati)
 • dejavnost podjetja (specifike panoge)
 • količina dokumentov za pregled
 • prejeta pojasnila ter tolmačenja iz strani FURS-a
 • individualne potrebe in zahteve
 • obseg davčne obveznosti in njen vpliv na višino celotnih odhodkov/prihodkov ter na denarni tok, ki ga povzroča
evrski kovanci

Osnovno svetovanje

 • za fizične osebe; fizične osebe z dejavnostjo
 • dohodnina, davčne olajšave, delovna razmerja
 • podjemne pogodbe in avtorski honorarji
 • prispevki za s.p.
 • davek na dediščine in darila
 • 20€/mesec
 • 50-100€/primer

Srednje zahtevno svetovanje

 • za fizične osebe in manjša podjetja
 • nezahteven DDV, davek od dohodkov pravnih oseb
 • pomoč pri pripravi nezahtevnih davčnih napovedi
 • bonitete
 • davek na promet nepremičnin, motorna vozila in premoženje
 • urejanje statusa davčnega rezidentstva
 • delovna razmerja
 • 30-50 €/mesec
 • 100 -300 €/primer

Zahtevno svetovanje

 • za srednja in velika podjetja
 • davek na finančne storitve (vrednostni papirji)
 • napoteni in čezmejni delavci
 • preventivni davčni pregledi
 • sodelovanje pri davčnih inšpekcijskih nadzorih
 • pomoč pri statusnem preoblikovanju subjektov
 • od 90 €/mesec
 • 300-700 €/primer

Zelo zahtevno svetovanje

 • za večje družbe
 • optimiziranje davčnih obveznosti
 • obravnava sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 • obravnava transfernih cen
 • davčno načrtovanje
 • svetovanje v tujem jeziku
 • mednarodno obdavčenje
 • od 250 €/mesec
 • 500-1000 €/primer
Zahtevaj brezplačne ponudbe za davčno svetovanje