Naj odprem s.p. ali d.o.o.?

Med obema pravno organizacijskima oblikama obstajajo nekatere razlike iz računovodskega in davčnega vidika, zato je pomembno, da jih spoznate, še preden odprete s.p. oziroma d.o.o. Pri odločitvi vam lahko pomaga tudi računovodja. V vsakem primeru boste pri vodenju podjetja potrebovali računovodske storitve, zato lahko izkoristite tudi svetovanje ob ustanovitvi.

Zahtevaj brezplačne ponudbe računovodskih servisov

Ključne razlike med d.o.o. in s.p.

S.p. D.o.o.
Registracija fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost pravna oseba; gospodarska družba
Ustanovni kapital ni potreben obvezno vplačilo najmanj 7.500 €
Odgovornost neomejena odgovornost družbeniki ne odgovarjajo z osebnim premoženjem
Razpolaganje s sredstvi prosto prelivanje gotovine iz dejavnosti v gospodinjstvo (zasebne potrebe) in obratno; za prenose ni potrebna pravna podlaga vsak prenos denarnega toka med družbo in družbenikom mora imeti pravno podlago (zaposlitev, avtorska pogodba, izplačilo dobička)
Obdavčitev davek od dohodka iz dejavnosti
davčna osnova kot presežek davčno priznanih prihodkov nad davčno priznanimi odhodki
progresivna obdavčitev po dohodninski lestvici
+možnost obdavčitve na podlagi normiranih odhodkov (80%); 20% končni davek
davek od dohodkov pravnih oseb
davčna osnova kot presežek davčno priznanih prihodkov nad davčno priznanimi odhodki
cedularna obdavčitev po stopnji 19%
+možnost obdavčitve na podlagi normiranih odhodkov (80%); 17% končni davek
davek od dohodka iz kapitala: davčna stopnja 27,5%
Plača nima plače, le prispevke; plača je dobiček zaposlitev kot zaposlena oseba ali kot direktor, ki prejema plačo; plača je strošek
Prispevki odmerijo se na podlagi zavarovalne osnove (glede na višino dobička) odmerijo se glede na višino plače (pogodba o zaposlitvi)
Knjigovodstvo enostavno knjigovodstvo, dvostavno knjigovodstvo ali evidenca izdanih listin (normirani s.p.) samo dvostavno knjigovodstvo

Pravno formalna oziroma statusna oblika

S.p.

 • Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja.
 • V primeru, da širite obseg dejavnosti, povečujete prihodke in s tem »prerastete« obliko s.p.-ja, se lahko odločite za statusno preoblikovanje v d.o.o.

D.o.o.

 • Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba, ki opravlja eno ali več dejavnosti.
 • Gre za gospodarsko oziroma kapitalsko družbo.

Postopek registracije

S.p.

 • Hiter in enostaven brezplačni vpis v poslovni register na točki VEM oziroma SPOT.
 • Pri registraciji vpišete podatke na Ajpes obrazec in davčne podatke na FURS obrazec ter oddate prijavo v obvezno socialno zavarovanje na M1 obrazcu.

D.o.o.

 • Enostavni d.o.o. (ko vložite osnovni kapital v denarju) lahko brezplačno in enostavno registrirate na točki VEM.
 • Zapleteni d.o.o. morate registrirati tudi pri notarju, če gre za ustanovitev več osebnega d.o.o.-ja (več ustanoviteljev), ali pa če boste v osnovni kapital vložili stvarne vložke, pri čemer potrebujete tudi sodnega cenilca. S tem so povezani dodatni stroški.
 • D.o.o. se mora vpisati v sodni register.

Ustanovni/osnovni kapital

S.p.

 • Ne potrebujete osnovnega kapitala ob registraciji; samo zagonski kapital, da lahko začnete s poslovanjem.

D.o.o.

 • Osnovni kapital morate obvezno vplačati ob ustanovitvi podjetja. Vložek v gotovini vplačate ob registraciji.
 • Ustanovni kapital lahko vložite v denarju, v stvarnih vložkih ali kot kombinacijo denarja in stvarnega vložka.
 • Najnižja vrednost osnovnega kapitala za vplačilo je 7.500 €.
 • Osnovni kapital je nominalno zapisan v aktu o ustanovitvi družbe.
 • Če je več lastnikov, mora biti vložek posameznega lastnika vsaj v vrednosti 50 €.
Nasmejana samostojna podjetnica pred zidom z napisom "idea" in puščico navzgor, ki nakazuje rast.

Odgovornost za obveznosti, ki jih ima podjetje

S.p.

 • Kot nosilec podjetja in kot fizična oseba neomejeno in osebno odgovarjate za vse obveznosti, ki so nastale pri vašem poslovanju.
 • Odgovarjate tako s premoženjem podjetja kot tudi s svojim lastnim oziroma zasebnim premoženjem. Skratka, z vsem vašim premoženjem.
 • Za obveznosti iz poslovanja odgovarjate tudi v primeru, če zaprete s.p. Z vsem premoženjem odgovarjate kot fizična oseba, pri čemer vas lahko še naprej terjajo za neplačane prispevke, davke, storitve in blago.

D.o.o.

 • Družbeniki (eden ali več njih) ne odgovarjajo za obveznosti podjetja s svojim osebnim premoženjem, ampak odgovarja podjetje oziroma družbeniki z višino kapitala, ki so ga vložili v podjetje. Zato je temu namenjen ustanovni kapital, ki ščiti upnike in se uporablja za poplačilo terjatev upnikov.
 • Družbeniki ne odgovarjajo s svojim lastnim premoženjem za obveznosti družbe, razen v primerih, če se v pravnih postopkih ugotovi, da so zlorabili družbo za oškodovanje upnikov, da so delovali v nasprotju z zakonom, ali pa da so namerno zmanjšali premoženje podjetja, pri čemer so že vnaprej vedeli, da podjetje ne bo sposobno poravnati dolgov tretjim osebam.

Razpolaganje z denarnimi sredstvi in premoženjem

S.p.

 • S prihodki iz poslovanja, ki jih prejmete na bančni transakcijski račun, lahko prosto razpolagate, kar pomeni, da denar lahko koristite tudi za zasebne potrebe ali potrebe vašega gospodinjstva.
 • Prelivanje denarnih sredstev iz dejavnosti v gospodinjstvo in obratno je brez omejitev, zato za prenose iz in na TRR račun ne potrebujete posebne podlage.
 • Ni nujno, da se bodo nakupi za zasebne potrebe obravnavali kot strošek. Na primer, nedeljski nakup na tržnici, se ne bo priznal kot strošek podjetja. Razvrščanje stroškov je pomembno iz davčnega vidika.
 • Prosto razpolaganje z denarnimi sredstvi podjetja je povezano s tem, da kot fizična oseba sami prevzemate odgovornost za poslovanje in obveznosti, ki izhajajo iz poslovanja.

D.o.o.

 • Vsa denarna sredstva so last družbe oziroma pripadajo podjetju in ne vam kot lastniku družbe, zato kot pravna oseba ne morete prosto razpolagati s sredstvi podjetja. Denarja tako ne morete kar dvigniti iz poslovnega računa.
 • Vsak prenos denarnega toka med družbo in vami mora imeti pravno podlago. Denarne prenose morate ustrezno utemeljiti in dokumentirati.
 • Vsi načini, ki vam omogočajo, da si izplačate gotovino iz podjetja, so več ali manj obdavčeni.
 • Do gotovine lahko pridete tako, da se v družbi zaposlite in za svoje delo prejemate plačo skupaj s povračili stroškov, regresom za letni dopust, in drugo. Drugi način je, da s podjetjem sklenete avtorsko ali podjemno pogodbo ali pogodbo o poslovodenju in tako prejemate plačilo na pogodbenih podlagah. Tretji način pa je, da si v primeru dobička izplačate udeležbo v dobičku v obliki dividend. Pri izplačilu dobička boste dvakrat obdavčeni, saj je dobiček obdavčen po 19% fiksni stopnji, izplačilo dobička lastniku pa je obdavčeno po 27,5% stopnji.
Skupina družbenikov za mizo podpisuje dogovor o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.

Obdavčitev dobička

S.p.

 • Če boste poslovne knjige vodili kot dejanski s.p., boste obdavčeni na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. Pomeni, da se davčna osnova od dobička ugotavlja tako, da se izračuna presežek davčno priznanih prihodkov nad davčno priznanimi odhodki. Gre za progresivno obdavčitev, kar pomeni, da je dobiček obdavčen po dohodninski lestvici (16,27,41,50%). Uveljavljate lahko tudi davčne olajšave (splošne, osebne in posebne davčne olajšave).
 • Če boste poslovne knjige vodili kot normirani s.p., boste obdavčeni na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih stroškov. Pomeni, da se davčna osnova od dobička ugotavlja tako, da se od vseh davčno priznanih prihodkov odšteje 80% normiranih odhodkov. V tem primeru boste obdavčeni s fiksnim 20% končnim davkom, pri čemer se dobiček ne všteva v dohodnino. Kot normiranec ne morete uveljavljati davčnih olajšav.
 • Pri obdavčitvi dobička za s.p. gre pravzaprav za davek od dohodka iz dejavnosti, ki mu pravimo tudi dohodnina, saj ste fizična oseba, ki je obdavčena po Zakonu o dohodnini.

D.o.o.

 • Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO): obdavčitev po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb je cedularna, pri čemer se davčna osnova ugotavlja na podlagi dobička, dobiček pa se izračuna kot presežek davčno priznanih prihodkov nad davčno priznanimi oziroma dejanskimi odhodki. Dobiček se obdavči s splošno stopnjo obdavčitve 19%. Davčno osnovo lahko znižate z različnimi davčnimi olajšavami (za vlaganja in raziskave, investiranje, zaposlovanje, donacije, itd.).
 • Kot d.o.o. se lahko odločite tudi za obdavčitev dobička (DDPO) na podlagi obdavčenih prihodkov in normiranih odhodkov, ki znašajo 80%. V tem primeru boste obdavčeni po stopnji 17%, vendar ne boste mogli uveljavljati davčnih olajšav.
 • Davek od dohodka iz kapitala: če si boste kot fizična oseba (družbenik) izplačali dobiček v obliki dividend na vaš osebni račun, boste obdavčeni z davčno stopnjo 27,5%. Pri tem ne morete uveljaviti davčnih olajšav, dohodek iz dividend pa se vam ne všteva v dohodninsko osnovo.
Pridobite ponudbe za davčno svetovanje

Plača

S.p.

 • Kot s.p. nimate plače, ampak je dobiček vaša plača, zato se tudi »plača« ne smatra kot strošek.
 • Namesto plače morate med letom plačevati prispevke, ki so procentualno podobni prispevkom iz plače.

D.o.o.

 • Če nimate druge zaposlitve za polni delovni čas, se morate kot lastnik v vašem d.o.o.-ju tudi zaposliti, ali kot zaposlena oseba (zavarovalna podlaga 001) ali kot direktor (zavarovalna podlaga 040).
 • Vaša plača oziroma plača vsakega družbenika se prikazuje kot strošek.

Prispevki

S.p.

 • Kot samozaposlen ste vključeni v obvezno zavarovanje.
 • Višina prispevkov se odmeri glede na zavarovalno osnovo, ki je določena v višini dobička vašega podjetja.
 • Če ste že vključeni v obvezno zavarovanje na drugi podlagi oziroma že imate zaposlitev za polni delovni čas, lahko plačujete pavšalne prispevke kot popoldanski s.p.

D.o.o.

 • Višina prispevkov ni odvisna od višine dobička v vašem podjetju, saj plača predstavlja osnovo za odmero prispevkov.
 • Kot družbenik, ki ste na podlagi pogodbe o zaposlitvi vključeni v obvezno zavarovanje, si lahko izplačujete minimalno plačo in posledično plačujete minimalne prispevke, lahko pa se odločite za višjo plačo, ki prinaša višje prispevke.
 • Če gre za družbenika oziroma poslovodjo, ki v podjetju ni zaposlen, mora še vedno biti vključen v zavarovanje kot družbenik, pri čemer je potrebno plačati prispevke, ki se jih odmeri glede na vse prejemke, ki jih poslovodja prejme za opravljanje poslovne funkcije.

Vodenje poslovnih knjig

S.p.

D.o.o.

 • Obvezno je dvostavno knjigovodstvo.
Pridobite brezplačne ponudbe knjigovodij