Katere vrste računovodstev poznamo in kaj je zanje značilno?

Računovodstvo se deli na 5 glavnih vrst. Ni nujno, da boste za vaše podjetje potrebovali čisto vsa področja računovodskih storitev, a dobro je vedeti, da obstajajo različne možnosti za evidentiranje vašega poslovanja, ki jih za vas lahko opravlja računovodski servis.

Zahtevaj brezplačne ponudbe računovodskih servisov

1. Finančno računovodstvo

Finančno računovodstvo spremlja in proučuje poslovanje podjetja (finančne, nakupne, prodajne, kadrovske in proizvodne funkcije) v razmerju do drugih in predstavlja temeljni del informacijske dejavnosti v vsakem poslovnem sistemu, ne glede na velikost družbe, število zaposlenih in prihodke. Finančno računovodstvo potrebujejo tako normiranci kot velike delniške družbe, saj predstavlja osnovo za vse ostale vrste računovodstev.

Komu je namenjeno finančno računovodstvo?

Namen finančnega računovodstva ni v notranjem spremljanju procesov in stanj, temveč je namenjeno temu, da z informacijami oskrbuje okolje. To so lahko:

 • Lastniki
 • Investitorji in posojilodajalci
 • Delavci
 • Kupci
 • Finančne institucije
 • Dobavitelji
 • Država

Vse te skupine želijo pridobiti informacije o finančnem poslovanju (predvsem kar se tiče sredstev in obveznosti do virov sredstev) vašega podjetja v primeru, če zaprosite za posojilo, se prijavite na razpis, želite pridobiti bonitetno oceno, ali pa morate oddati poročila na Ajpes in FURS.

Kaj vse zajema finančno računovodstvo?

 • Glavno računovodstvo: vsi poslovni dogodki ter vsa prejeta in izdana dokumentacija se evidentira v temeljno knjigo. Iz teh poslovnih dogodkov nato računovodja izdela različne računovodske izkaze, kot je bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, zaključni računi, izkaz gibanja kapitala, bilančni dobiček ali izguba, itd.
 • Računovodstvo terjatev in obveznosti: glede na saldakonte kupcev in dobaviteljev se spremljajo terjatve in obveznosti.
 • Računovodstvo denarnih sredstev: blagajna, krediti, zaloge, posojila, plačilni promet na transakcijskih računih, finančne naložbe, kapital. Skratka vse tisto, kar opredeljuje gospodarske kategorije v bilanci stanja, vključno s sredstvi in obveznostmi do virov sredstev.
 • Računovodstvo za davčne potrebe: izkušeni računovodje, ki so lahko tudi davčni svetovalci, sestavljajo računovodske izkaze za davčne namene. Dobro morajo poznati zakonodajo in prakso iz tega področja, da vam pomagajo optimizirati poslovanje. Če potrebujete davčno svetovanje, izpolnite kratek obrazec in brezplačno oddajte povpraševanje.

2. Stroškovno računovodstvo

Medtem ko finančno računovodstvo spremlja poslovne dogodke, ki se navezujejo na njegovo zunanje poslovno okolje, stroškovno računovodstvo spremlja dogodke znotraj podjetja. Daje informacije o stroških podjetja, ki so razdeljeni po različnih parametrih in stroškovnih nosilcih. Računovodje spremljajo in izdelujejo poročila o nabavi, obrabi in porabi prvin poslovnega procesa, brez katerih delo ne bi bilo mogoče.

Komu je namenjeno stroškovno računovodstvo?

Računovodja pripravlja predračune ter različna poročila, ki jih zbere na podlagi razčlenjenih stroškov znotraj poslovnega sistema. Ti podatki so namenjeni notranjim uporabnikom (lastnikom, vodstvu, srednjemu managementu) in predstavljajo podlago za poslovodno računovodstvo. Informacije o stroških dajejo vpogled v to, kako učinkovito trošite prvine poslovnega procesa.

Kaj vse zajema stroškovno računovodstvo?

 • Računovodstvo sredstev in prvin poslovnega procesa: preučuje in spremlja vse prvine poslovnega procesa (materialne in nematerialne) že takoj, ko so na voljo, pa čeprav se še ne porabljajo. To so delovna sredstva (zgradbe, vozila, mehanizacija, oprema), predmeti dela (surovine, material, energija), delovna sila in storitve drugih (na primer bančne, transportne, trženjske, itd.).
 • Računovodstvo ustvarjanja poslovnih učinkov: evidentira se poraba prvin poslovnega procesa. Gre za stroške, ki nastanejo v poslovnem procesu. Računovodja jih obračuna in razdeli po stroškovnih mestih, nosilcih, vrstah in količinah. Na primer, strošek amortizacije delovnih sredstev, stroški materiala in stroški dela.
 • Računovodstvo zalog in prodaje poslovnih učinkov: spremlja in proučuje vrednosti in količine prodanih proizvodov in storitev (poslovni izid) po posameznih poslovnih enotah znotraj podjetja.
Zahtevaj brezplačne ponudbe računovodskih servisov

3. Poslovodno računovodstvo

Poslovodnemu računovodstvu pravimo tudi upravljalno računovodstvo in/ali kontroling. Ni obvezno in tudi ne predstavlja posebne vrste računovodstva, saj temelji na zbiranju podatkov iz finančnega in stroškovnega računovodstva, pri čemer se informacije analitično razčlenijo in preoblikujejo tako, da jih notranji uporabniki lahko koristijo za prihodnje poslovno odločanje (načrtovanje, organiziranje, vodenje, nadziranje in odločanje).

Komu je namenjeno poslovodno računovodstvo?

Poslovodno računovodstvo je namenjeno notranjim uporabnikom oziroma vsem tistim, ki delujejo v okviru odločevalnega sistema na vseh ravneh poslovanja. To so lastniki družbe, uprava, direktorji, poslovodje in vse ravni managementa. Informacije niso namenjene tretjim osebam in zunanjim institucijam, zato so podatki tudi manj natančni, njihova oblika pa ni posebej predpisana, saj ni potrebno upoštevati splošno sprejetih računovodskih načel.

Kaj vse zajema poslovodno računovodstvo?

 • Denarno in nedenarno izraženi podatki: poslovno odločanje temelji na podatkih, ki so lahko denarno izraženi (cenovno izraženi potroški poslovnih prvin) ali pa nedenarno izraženi. Običajno gre za enkratne, relevantne in fleksibilne informacije.
 • Relevantne računovodske informacije za poslovno odločanje: notranje uporabnike zanimajo informacije o stroških, prihodkih, denarnih tokovih, točkah preloma, obsegu poslovanja, prispevkih za kritje, lastni ali stroškovni ceni, predračunih poslovanja (prodaja, proizvodnja, nabava materiala), investicijskih odločitvah (neto sedanja vrednost, računovodska in notranja stopnja donosa), odmiki pri stroških, in drugo.
 • Sodobni pristopi k merjenju uspešnosti, ki izhajajo iz finančnih kategorij: denarni tok iz naložb, ekonomska dodana vrednost, denarna dodana vrednost, tržna dodana vrednost, evropski model poslovne odličnosti, uravnotežen sistem kazalnikov.
Kalkulator in pisalo za opravljanje računovodskih storitev.

4. Zbirno računovodstvo

Zbirno oziroma sintetično računovodstvo daje odgovore na bolj specifična vprašanja. Računovodja zbira podatke iz kontnega sistema in jih združuje v celoto za posamezno kategorijo oziroma podkategorijo. Na primer, če bi želeli ugotoviti, kako raste ali pada vrednost kapitala poslovnega sistema, mora računovodja vedeti, katere podatke iz poslovnih dogodkov zbrati v smiselno celoto.

Komu je namenjeno zbirno računovodstvo?

Zbirno računovodstvo je namenjeno tako zunanjim kot notranjim uporabnikom, ki potrebujejo podatke za specifične ekonomske kategorije. Bilance in izkazi poslovnega izida so sicer koristni, vendar pogosto ne dajejo poglobljenih informacij, ali pa so nepregledni. Na primer, v bilanci stanja so stroški blaga, materiala in storitev ovrednoteni skupaj in niso razčlenjeni v posamezne kategorije in podkategorije.

Kaj vse zajema zbirno računovodstvo?

 • Večplastne funkcije računovodstva: računovodja izdeluje predračune ter obračunava, kontrolira in zbira podatke iz več različnih delov računovodstva, kot je celota sredstev in obveznosti do virov sredstev, ter celota denarnih sredstev, pritokov in odtokov, poslovnega izida, stroškov ter odhodkov in prihodkov.
 • Uporaba sintetičnih kontov v kontnem okvirju: računovodja uporablja sintetične oziroma zbirne konte, ki jim pripadajo prve tri številke v desetiškem sistemu. Na primer, 120 (kratkoročne terjatve do kupcev) je sintetični konto, ki se lahko razčleni v analitični konto 1200. Uporaba zbirnih kontov je mogoča le v dvostavnem knjigovodstvu.

5. Analitično računovodstvo

Analitično oziroma razčlenjevalno računovodstvo preučuje obračunske računovodske podatke in na podlagi razčlenjenih podatkov iz analitičnih kontov ugotavlja odmike dejansko doseženega od načrtovanega. Analitika povečuje kakovost računovodskih informacij, tako da pojasni stanja in dosežke pri poslovanju, tudi s pomočjo računovodskih kazalnikov.

Komu je namenjeno analitično računovodstvo?

Analitika računovodskih podatkov je namenjena tako notranjim uporabnikom za poslovno odločanje kot zunanjim uporabnikom, kot so poslovni partnerji in dobavitelji. Analitični podatki so pomembni, saj predstavljajo podlago za izboljšanje stanj in procesov. Tako se lahko oblikujejo predlogi za ukrepe. Z analitičnimi informacijami lahko lažje določite prodajno, nabavno in stroškovno ceno sredstev in poslovnih učinkov.

Kaj vse zajema analitično računovodstvo?

 • Pridobivanje in analiziranje podatkov iz pomožnih knjig in analitičnih evidenc: računovodja za podatke izražene v denarni merski enoti koristi pomožne poslovne knjige, ki dopolnjujejo konto glavne knjige, ter analitične evidence (evidence materiala, proizvodnje, kupcev, dobaviteljev, opredmetenih osnovnih sredstev, itd.).
 • Analitični konti razčlenjujejo podatke sintetičnih kontov: v analitičnih evidencah so razčlenitve sintetičnih kontov glavne knjige. Analitični konti so sestavljeni iz prvih štirih številk v desetiškem sistemu kontnega plana. Računovodja lahko razčleni podatke za posamezni poslovni dogodek (npr. stroški dela v celem podjetju skupno) ali pa jih razdeli tako, da pridobi podatek o stroških dela samo za eno enoto znotraj organizacije.
Zahtevaj brezplačne ponudbe računovodskih servisov