Slovar računovodskih izrazov

Računovodska knjiga

A

Aktiva - V bilanci stanja predstavlja kratkoročna in dolgoročna sredstva. Z ekonomskega vidika kaže premoženje podjetja. Gre za osnovna in obratna sredstva v obliki predmetov, pravic in denarja, ki jih ima podjetje v lasti in mu prinašajo korist.

Amortizacija - Strošek, ki se ustvari takoj, ko gre v uporabo neko kupljeno opredmeteno ali neopredmeteno osnovno sredstvo. Osnovna sredstva se trošijo oziroma z leti obrabljajo, s čimer se zmanjšuje njihova nabavna vrednost. Osnovna sredstva (zemljišča, računalniška oprema, stroji, vozila, zgradbe in drugo) se amortizirajo po določeni stopnji, pri čemer se izračuna strošek amortizacije na letnem nivoju.

Asignacija - Pri asignaciji se z enim plačilom poplačata dva dolga. Podjetje X, ki je hkrati upnik in dolžnik, pooblasti svojega dolžnika oziroma podjetje B, da za njegov račun plača dolžni znesek tretjemu podjetju A. Podjetje X je upnik do podjetja B, ter hkrati dolžnik podjetju A. Pogodbo pa morajo podpisati vse tri stranke.

B

Bilanca stanja - Daje vpogled v aktivo oziroma sredstva podjetja na eni strani in vpogled v pasivo oziroma obveznosti do virov sredstev na drugi strani. Prikazuje neto vrednost in finančno stanje podjetja.

Boniteta - Predstavlja vsako ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti, ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu. Gre lahko za poslovno ali zasebno uporabo avtomobila podjetja, dodatek za delovna oblačila, uporabo telefona v zasebne namene, itd. Bonitete pa so obdavčene, zato je potrebno obračunati dohodnino.

Bonitetna ocena podjetja - Poda se na podlagi finančnih kazalnikov, ki jih računovodje črpajo iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ter na podlagi drugih dinamičnih parametrov. Ocena prikazuje uspešnost podjetja in je namenjena zunanjim uporabnikom, da se zavedajo stopnje tveganja pri poslovanju z ocenjenim podjetjem.

C

Cesija - Pogodba o odstopu terjatve, pri čemer upnik v postopku cesije prenese terjatev do dolžnika na tretjo osebo oziroma prevzemnika terjatve, ki postane novi upnik.

D

Dnevnik glavne knjige - Spada med temeljne poslovne knjige. Uporablja se pri dvostavnem knjigovodstvu in se vodi samodejno v računovodskem programu. Tisti poslovni dogodki, ki so knjiženi v glavno knjigo, se istočasno avtomatično zapišejo v dnevnik po časovnem zaporedju nastajanja poslovnih dogodkov. Tako je pozneje mmožen izpis posameznih knjiženj v določenem obdobju.

E

Evidenca izdanih listin - Normirani s.p. jo mora voditi po časovnem zaporedju. Evidenca vsebuje različne podatke iz izdanih računov, vključno z zaporedno številko vpisa poslovnega dogodka, datumom knjižbe, opisom poslovnega dogodka, nazivom kupca, zneskom računa ter številko in datumom računa.

F

Fizična oseba z dejavnostjo - Oseba opravlja poklicno (pod posebnimi pogoji) in negospodarsko dejavnost. Z vpisom v davčni register ne pridobi nove davčne številke, ampak uporablja tisto, ki jo ima kot fizična oseba. Vpiše se v Poslovni register Slovenije. To so lahko novinarji, kulturniki, športni delavci in poklicni športniki ter zasebni raziskovalci.

G

Glavna knjiga - Spada med temeljne poslovne knjige. Tvorijo jo posamezne skupine kontov, ki vsebujejo postavke glede sredstev, obveznosti do virov sredstev ter prihodkov in odhodkov. Sem se knjižijo vsi poslovni dogodki iz knjigovodskih listin. Kaže finančni položaj podjetja in njegov poslovni izid ter predstavlja osnovo za izdelavo bilance stanja.

I

Investicijski elaborat - Vključuje dokumentacijo, ki prikazuje poslovne projekcije umestitve večjega projekta v poslovanje. V primerjavi s poslovnim načrtom je elaborat bolj podroben v postavkah, kot je rentabilnost naložbe, skupni donos na enoto investicijskih stroškov ter doba vračanja.

K

Kapitalski dobiček - Napoved davka na kapitalski dobiček mora oddati vsak, ki v Sloveniji ali v tujini trguje z vrednostnimi papirji, deleži in investicijskimi kuponi. Davčno osnovo za kapitalski dobiček predstavlja razlika med prodajno in nakupno vrednostjo naložbe (delnice, točke vzajemnih skladov, itd.)

Konsolidirani računovodski izkazi - Prikazujejo finančno in premoženjsko stanje in poslovno uspešnost skupine kapitalsko povezanih podjetij (posamezne pravno samostojne osebe so med seboj gospodarsko povezane; kot da bi šlo za eno podjetje).

Kompenzacija - Kompenzaciji rečemo tudi pobot terjatev in obveznosti, saj dolžnik lahko pobota terjatev, ki jo ima nasproti upniku s tistim, kar slednji terja od njega. V tem primeru gre za dvostranski pobot, poznamo pa tudi verižne kompenzacije ali večstransko pobotanje, ki se je udeležijo vsaj trije udeleženci.

Kontroling - Kontroling v okviru računovodstva opravlja funkcijo sprotnega spremljanja in analiziranja poslovanja na različnih področjih, kot je proizvodnja, nabava, prodaja, finance, upravljanje s tveganji. Notranji uporabniki na podlagi podatkov načrtujejo poslovanje in oblikujejo strateško odločanje.

Zahtevaj brezplačne ponudbe računovodskih servisov

M

Materialno knjigovodstvo - Zajema tri vsebinske sklope; denarno poslovanje, evidentiranje blaga in storitev ter računovodenje proizvodnje. Gre predvsem za vrednotenje zalog (prevzem in izdaja blaga in materiala na oziroma iz zaloge), inventuro, med skladiščne prenose, izdajo maloprodajnih računov, periodično fakturiranje, itd.

N

Neposredni davki - Dohodnina, davek na izplačane plače, prispevki za socialno varnost, davek iz dobička, itd. Neposredni davki so direktno odmerjeni zavezancu.

O

Odloženi davek - Davek od dohodkov pravnih oseb, ki se iz različnih vzrokov izkaže kot odložena terjatev oziroma obveznost za davek. Gre za zneske davka, ki bodo povrnjeni v naslednjih davčnih obdobjih upoštevajoč odbitne in obdavčljive začasne razlike.

P

Pomožne knjige - V njih se dodatno vodijo analitične evidence, pri čemer omogočajo razčlenitev temeljnih kontov iz glavne knjige. To so lahko knjige drobnega inventarja, evidence obveznosti do dobaviteljev in terjatev do kupcev, knjige neopredmetenih in opredmetenih sredstev, evidence stroškov službenih potovanj, itd.

Posredni davki - Davek na dodano vrednost, trošarine, davek na igre na srečo, obdavčitve premoženja ter dediščin in daril in uvozne davščine. Posredni davki niso direktno odmerjeni zavezancu, ampak so vključeni v ceno nabavljenih poslovnih učinkov.

Pravna oseba - Med pravne osebe spadajo gospodarske družbe (d.o.o., s.p., d.d., itd.), zavodi, društva, organi in druge organizacije, ki se vpišejo v register in pridobijo status pravne osebe.

R

Računovodski kazalniki - So sestavni del računovodskega proučevanja gospodarskih kategorij in se oblikujejo na podlagi računovodskih podatkov. To so lahko kazalniki stanja financiranja, stanja investiranja, obračanja, gospodarnosti, dobičkonosnosti, denarne tokovnosti, itd.

Računovodski standardi - Pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja, ki jih oblikuje Slovenski inštitut za revizijo (slovenski računovodski standardi) oziroma Komisija evropskih skupnosti (mednarodni računovodski standardi). Standardi zajemajo določitev načel računovodskega izkazovanja gospodarskih kategorij (sredstva, stroški, itd.), knjigovodskih načel ter določitev načel na področju računovodskega predračunavanja, nadziranja, analiziranja in informiranja.

Rekapitulacijsko poročilo - Zbirno poročilo o dobavah blaga in storitev v druge države članice Unije. K oddaji poročila so zavezani vsi DDV zavezanci, ki dobavljajo blago ali opravljajo storitve znotraj Unije.

Revalorizacija osnovnih sredstev - Pomeni, da se je izvirna nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva spremenila glede na kasnejšo ocenitev njegove poštene vrednosti brez upoštevanja popravka amortizacijske vrednosti glede na dotedanjo dobo uporabe. Pomeni, da je v knjigah določena poštena vrednost osnovnega sredstva; takšna cena, kot če bi lastnik to osnovno sredstvo prodal naprej neodvisnemu kupcu.

Revidiranje - Vključuje revizijo posamičnih ali konsolidiranih računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil, ki se izvajajo na podlagi pravil Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov s področij revidiranja, dajanja zagotovil in etike.

Revizija stvarnih vložkov - Revizorji pravilno ocenijo vrednost stvarnih vložkov pri družbah z omejeno odgovornostjo in delniških družbah. Stvarni vložki so premoženjski predmeti (premičnine, nepremičnine) ali pravice, katerih gospodarska vrednost je ugotovljiva in se nanašajo na dejavnost podjetja.

S

Saldakonti - Kartoteka kontov, kjer so prikazane terjatve in obveznosti (dobavitelji in kupci). Sestavljeni so iz knjige izdanih in prejetih računov, zato nudijo podlago za pregled neplačanih in delno plačanih računov ter za izračun zamudnih obresti.

Sanacija prezadolženosti - Strokovna pomoč pri finančnem prestrukturiranju podjetja, v primerih, ko podjetje dlje časa nima pozitivnega denarnega toka in ni zmožno priskrbeti novih virov financiranja za ohranitev rednega poslovanja.

Sintetični konti - Zbirni ali sintetični konti združujejo več vsebinsko sorodnih kontov sredstev, obveznosti do virov sredstev, stroškov, odhodkov in prihodkov. V kontnem planu imajo trimestno številko. Na njih se podatki prikazujejo združeno tako, da so vidne zbirne spremembe. Sintetični konti se vnesejo tudi v bilanco stanja.

Stroškovni nosilec - Poslovni učinek (lahko so proizvodi podjetja ali delovni projekti), zaradi katerega so se pojavili stroški in s katerim jih je potrebno povezati.

T

Temeljna revizijska načela - Splošno priznana pravila (glede neoporečnosti, neodvisnosti, vestnosti, strokovnosti, poklicne etike, itd.) za delovanje pooblaščenih revizorjev in predstavljajo podlago za revidiranje pri izvajanju nalog za naročnike storitev.

Temeljnica - Osnovni dokument za knjiženje, ki vsebuje knjižbe na različnih kontih glede na poslovni dogodek.

Transferne cene - Cene, ki si jih v medsebojnih transakcijah zaračunavajo povezana podjetja, ki delujejo znotraj mednarodnih skupin podjetij. Gre za oblikovanje cen v večnacionalnih organizacijah, ki poslujejo preko podružnic in stalnih poslovnih enot v različnih državah.

Zahtevaj brezplačne ponudbe računovodskih servisov