Nasveti
Računovodski servisi
Letno poročilo za s.p. - 8 razlogov, da ga prepustite računovodji

Letno poročilo za s.p. - 8 razlogov, da ga prepustite računovodji

Je že res, da se bilanca stanja v računovodskem programu lahko izpiše le z enim klikom, vendar je pri tem najbolj pomembno, kaj predstavljajo postavke v bilanci in kakšna je njihova vrednost. Izpis bilance stanja je zatorej precej enostavna naloga, a to le zato, ker je bilo med poslovnim letom potrebnega veliko dela, da je na koncu v računovodskem izkazu vse tako, kot mora biti.

Iščete računovodjo za izdelavo letnega poročila? Pridobite ponudbe!

Zakaj je smiselno, da izdelavo letnega poročila prepustite računovodji?

Po zakonu lahko letno poročilo izdelate in oddate sami. Vendar to ni vedno najboljša možnost, še posebej, če imate dvostavno knjigovodstvo in več poslovnih dogodkov. Če boste izdelavo letnega poročila prepustili strokovnjaku, s tem pridobite kar nekaj koristi, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

1. Upoštevanje načel pri sestavi bilance stanja zahteva veliko znanja in izkušenj

Pri sestavljanju bilance je pomembno, da se upoštevajo določena načela, sicer bilanca stanja ni izdelana pravilno. Sledenje načelom je povezano z znanjem in izkušnjami, katere lahko pridobite le s prakso. Ravno zato je koristno, da vam pri tem pomaga računovodja. Katera so ta načela?

 • Načelo popolnosti: v bilanci stanja morajo biti zajeta vsa sredstva in vse obveznosti do virov sredstev. Pomeni, da ne sme biti izpuščen noben poslovni dogodek, ki ste ga ustvarili v vašem podjetju.
 • Načelo resničnosti: prikazana morajo biti dejanska stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov.
 • Načelo preglednosti: vse bilančne postavke morajo biti pravilno razporejene. Na primer, stroški morajo biti pravilno razdeljeni v kontne skupine, podskupine kontov, konte in podkonte.
 • Načelo jasnosti: vse postavke v bilanci stanja morajo biti prikazane na jasen in nedvoumen način. Nekdo, ki bilanco bere, mora takoj razbrati podatke, ki jih išče.
 • Načelo povezanosti: vsako leto mora biti bilanca stanja sestavljena po enaki metodi.

Pri sestavljanju bilance za podjetnike, ki vodijo knjige po dvostavnem sistemu, je tudi zelo pomembno, da se doseže bilančno ravnotežje. Pomeni, da mora biti saldo bilance izravnan, zato da je vrednost sredstev vedno enaka vrednosti obveznosti do virov sredstev.

Samostojna podjetnica obupuje nad letnim poročilom za s.p.

2. Dober računovodja vam prihrani veliko časa in truda

Če boste najeli računovodski servis za izdelavo letnega poročila, boste s tem prihranili veliko časa, ki vam bo ostal, da se lahko posvetite vaši dejavnosti. Učenje o računovodstvu zahteva veliko časa in truda, prav tako morate poznati zakonodajo iz različnih področij. Pravilno sestavljena bilanca je namreč plod večletnih izkušenj računovodij, kar pa sami ne morete nadomestiti v nekaj tednih učenja. Pri sestavi bilance stanja morate tudi dodobra poznati različne kategorije.

Na primer, kaj sploh pomenijo aktivne časovne razmejitve in iz kje črpati podatke za to kategorijo bilančnih postavk. Ali pa na primer, na kakšen način boste evidentirali in prikazali strošek zalog, ovrednotili terjatve do podjetnika, razvrstili zneske različnih vrst denarnih sredstev, in drugo.

3. Vi nosite odgovornost za pravilno izvedbo letnih poročil

Če boste z računovodskim servisom sklenili pogodbo o sodelovanju, to še ne pomeni, da lahko nanj prenesete odgovornost za vse morebitne napake pri knjigovodstvu in nenazadnje tudi pri izdelavi letnih poročil.

Vi kot samostojni podjetnik ste pravno in finančno odgovorni za pravilno izvedbo letnega poročila, zato je še kako pomembno, da izberete kakovosten računovodski servis, ki posluje v skladu z zakonodajo, računovodskimi standardi in kodeksi etike. Hkrati je to tudi razlog, da se sami ne lotite izdelave letnega poročila.

Zahtevaj brezplačne ponudbe računovodskih servisov

4. Cena za letno poročilo je nizka v primerjavi s finančnimi globami, ki vas lahko doletijo

Kot s.p. niste po zakonu zavezani k temu, da morate imeti računovodjo, in da mora računovodja izdelati vaše letno poročilo. Vprašanje pa je, ali si to lahko privoščite, saj vi odgovarjate za oddajo in pravilno izvedbo letnega poročila. Napake vas lahko stanejo kar nekaj denarja. Kar se tiče letnega poročila, vas lahko doletijo naslednje globe:

 • Globa za davčni prekršek: FURS iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida razbere višino davka, ki ga morate plačati. Obračun davka od dohodka iz dejavnosti se mora ujemati s podatki v letnem poročilu in podatki na FURS-u. V nasprotnem primeru ste v davčnem prekršku, za kar inšpektorji tudi odmerijo finančno globo. Ta vidik je še posebej pomemben, če ste zavezanec za DDV.
 • Zamuda pri oddaji letnega poročila na Ajpes: če letnega poročila ne oddate v roku na Ajpes, vas lahko oglobijo s finančnimi kaznimi. Na primer, globa za podjetnika, ki ustreza merilom za mikro družbe, je od 200 do 800 €.
 • Zamuda pri oddaji davčnega obračuna na FURS: sočasno z letnim poročilom morate na FURS oddati davčni obračun (davek od dohodka iz dejavnosti). Če obračuna ne oddate v roku, vas lahko oglobijo s finančnimi kaznimi. Na primer, za samostojne podjetnike se globe gibljejo od 800 do 10.000 €.

5. Strokovno izdelana bilanca stanja varuje pred napačnimi poslovnimi odločitvami

Smisel računovodskega izkaza, kot je bilanca stanja, je v tem, da pokaže realno sliko o podjetju oziroma dejansko stanje v podjetju. To ni pomembno le za zunanje uporabnike (državo, banko, dobavitelje, poslovne partnerje), temveč tudi za vas kot odločevalca v podjetju. Nepravilno izdelana bilanca stanja lahko na dolgi rok pripelje do napačnih poslovnih odločitev v smislu načrtovanja investicij, zaposlovanja, širitev na tuje trge, itd.

Hkrati se lahko pojavijo težave pri pridobivanju bančnih kreditov in drugih virov financiranja, ker odločevalci napačno presodijo stanje v podjetju. Zaradi nepravilno izdelane bilance stanja se lahko odmeri preveč ali premalo davka od dohodka iz dejavnosti.

6. Ni vam potrebno nenehno slediti spremembam v zakonodaji in pri vodenju poslovnih knjig

Pravilno knjiženje poslovnih dogodkov med letom vpliva na pravilnost in ustreznost letnega poročila. Za to pa je potrebno nenehno slediti spremembam v zakonodaji in pri vodenju poslovnih knjig. Spremembe se najpogosteje odvijajo na naslednjih področjih:

 • Osebni prejemki, zaposlovanje, prispevki
 • Davčna zakonodaja (DDV, DDPO, davčne olajšave)
 • Zakon o gospodarskih družbah
 • Slovenski računovodski standardi
 • Mednarodni standardi računovodskega poročanja
 • Kontni okvirji
 • V času epidemije COVID-19 je bilo veliko sprememb na področju oprostitve plačila prispevkov, državnih pomoči za nadomestila plač, čakanja na delo, kriznih dodatkov, odloženih davčnih obveznosti, in drugo.

Naloga računovodje, ki bo za vas opravljal različne računovodske storitve, je tudi v tem, da nenehno sledi zakonodajnim spremembam. Zato vam tega ni potrebno početi, prav tako pa ste lahko brez skrbi, saj bo letno poročilo izdelano brez napak, ker bodo v njem upoštevane vse spremembe.

Mlada fant in dekle v predpasnikih stojita z ramo ob rami v svojem lokalu.

7. Računovodja bo sočasno z letnim poročilom oddal tudi davčni obračun

Do 31. marca morate na Ajpes oddati letno poročilo, na FURS pa davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Oddaja je sočasna zato, ker je obračun davka od dohodka iz dejavnosti sestavljen iz treh listin; obrazca za obračun davka iz dejavnosti, bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Če boste izdelavo letnega poročila prepustili računovodji, bo le-ta v tem sklopu del oddal tudi davčni obračun in preveril njegovo ustreznost.

Računovodja bo v sklopu izdelave letnega poročila za vas oddal tudi davčni obračun.

8. Optimizirana bilanca stanja prinaša številne prednosti

Optimiziranje bilance stanja ni enostavna naloga, zato se optimizacije ne morete lotiti sami. Za to bi morali poznati vse procese; na primer, kako sprememba v določeni kategoriji sredstev vpliva na druge postavke in kakšne posledice to prinaša pri obračunavanju davka. Optimiziranje bilance stanja se navezuje predvsem na:

 • Davčna optimizacija bilance: (davčno priznani stroški, davčne olajšave, zniževanje davčne osnove, itd.). Računovodski servisi vam nudijo tudi davčno svetovanje. Smisel je v tem, da se zniža obveznost za plačilo davka.
 • Prodaja terjatev, oslabitve terjatev in zalog, amortizacija, dokazovanje upravičenosti stroškov, itd.

Z optimizirano bilanco stanja lahko izboljšate boniteto podjetja in kazalnike poslovanja. Vse to vam bo pomagalo pri pridobitvi posojila, hkrati pa boste vzbudili zaupanje tudi pri investitorjih, ki preverjajo, ali se v vaše podjetje splača investirati, ter pri poslovnih partnerjih in strankah, ki želijo vedeti, ali je z vašim podjetjem varno poslovati.

Zahtevaj brezplačne ponudbe računovodskih servisov

Kdaj morate oddati letno poročilo za s.p.?

Letno poročilo morate oddati do 31. marca tekočega leta za preteklo poslovno leto.

Kam morate oddati letno poročilo za s.p.?

Letno poročilo morate predložiti Agenciji za javnopravne evidence in storitve, na kratko Ajpes. Na Ajpes spletni strani so letna poročila dostopna na vpogled različnim uporabnikom, saj gre za javne objave.

Katere dokumente morate predložiti ob oddaji letnega poročila za s.p.?

Ko govorimo o letnih poročilih za samostojne podjetnike, gre za to, da ste zavezani k temu, da oddate dva različna temeljna računovodska izkaza:

 • Bilanca stanja: dvostranski računovodski izkaz prikazuje stanje sredstev na levi strani oziroma aktivi ter obveznosti do virov sredstev na drugi desni strani oziroma pasivi. Aktiva in pasiva morata biti izravnani, saj mora vsako sredstvo imeti svoj vir. Sredstva so vse, s čimer podjetje razpolaga in ima v lasti, obveznosti do virov sredstev pa kažejo, od kod sredstva izvirajo oziroma se financirajo. Na primer, iz kapitala ali dolgov.
 • Izkaz poslovnega izida: prikazuje razliko med vsemi prihodki in odhodki, ki jih je podjetje ustvarilo v obračunskem obdobju. S tem je prikazan tudi dobiček ali izguba pri poslovanju.