Kaj bo za nas opravljal računovodja?

Računovodja opravlja širok nabor del tako za pravne kot za fizične osebe z dejavnostjo. Računovodske storitve se prilagajajo specifikam in potrebam naročnikov ter zakonodaji, predpisom in računovodskim standardom. Celovito vodenje računovodstva je sestavljeno iz dveh sklopov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Zahtevaj brezplačne ponudbe računovodskih servisov

1. Računovodske in knjigovodske storitve

Vodenje glavne poslovne knjige (knjigovodstvo)

Računovodja pri vodenju poslovnih knjig za pravne osebe (d.o.o., d.d., zavodi, društva, itd.) in samostojne podjetnike opravlja različna dela znotraj sistema enostavnega in dvostavnega knjigovodstva.

 • Vodenje temeljne poslovne knjige (kontiranje in knjiženje vse izdane in prejete dokumentacije oziroma poslovnih dogodkov)
 • Obračuni obresti (realne, zamudne, revalorizacijske…)
 • Vodenje plačilnega prometa (priprava plačilnih nalogov, načrtovanje odlivov po zapadlosti, izvajanje plačil)
 • Materialno knjigovodstvo
 • Evidentiranje saldakontov kupcev in dobaviteljev (terjatve in obveznosti)
 • Pregled in izpisi nad odprtimi postavkami in opomini
 • Obračun davka na dodano vrednost za mesečne in trimesečne zavezance, vodenje davčnih evidenc in priprava rekapitulacijskih poročil
 • Vodenje blagajne
 • Vodenje registra osnovnih sredstev z obračuni amortizacije in revalorizacije (tudi amortizacijski načrti pri posojilih)
 • Priprava predlogov za kompenzacijo, cesijo, asignacijo
 • Fakturiranje in druga administrativna dela
Računovodkinja sedi za računalnikom.

Izdelava zakonsko predpisanih poročil (zunanje in notranje poročanje)

Računovodja je odgovoren za to, da pripravlja in v roku oddaja poročila, ki jih zahtevajo različne zunanje institucije, kot je Ajpes, Banka Slovenije, Statistični urad RS, FURS in drugi. Računovodski servis pripravlja poročila tudi za notranje uporabnike; na primer za sprejemanje poslovnih odločitev na podlagi bilance stanja za določeno obdobje.

 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, izkaz bilance stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz denarnih tokov, izkaz dobička oziroma kritja izgube)
 • Izdelava konsolidiranih računovodskih izkazov za kapitalsko povezana podjetja in izdelava računovodsko poslovnih poročil na željo naročnika
 • Izdelava davčnih obračunov (davek od dohodka pravnih oseb, davek od dohodka iz dejavnosti za zasebnike, itd.)
 • Izdelava poročil o plačah, zahtevkov za refundacijo plač in obrazcev za ZPIZ (M-4/M-8)
 • Statistična poročila in poročila za Banko Slovenije
Posodobljene cene za izdelavo letnih poročil (za samostojne podjetnike in pravne osebe) si lahko ogledate v ceniku za letno poročilo. Letna poročila se običajno zaračunajo posebej, enkrat letno.

Obračun osebnih prejemkov

Računovodje pri obračunu osebnih prejemkov opravljajo več nalog, kot je priprava podatkov, obračunavanje, knjiženje, mesečno poročanje na obrazcih, priprava plačilnih nalogov in drugo.

 • Priprava podatkov za obračun plače in obračun plače z izdelavo plačilne liste
 • Obračun regresa za letni dopust
 • Obračun drugih dohodkov iz zaposlitve (jubilejne nagrade, stimulacije, odpravnine, itd.)
 • Mesečni obračuni socialnih prispevkov za zasebnike
 • Obračuni in izplačila drugih prejemkov (avtorski honorarji, najemnine, podjemne pogodbe, izplačila iz dobička, obresti in kapitalskih dobičkov)
 • Poročanje o obračunanih in izplačanih plačah na različnih obrazcih (ZPIZ, FURS, Statistični urad RS)
 • Dodatne storitve (vodenje kadrovske evidence/osebnih map zaposlenih, prijave in odjave zavarovanj, pomoč pri zaposlovanju tujcev, vodenje dodatnega pokojninskega zavarovanja, svetovanje s področja zakonodaje o osebnih prejemkih, itd.)

Finančne storitve

 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil, evropskih sredstev in kreditov iz podjetniških skladov
 • Kontrola in analiza mesečnih stroškov in prihodkov
 • Izdelava poslovnih načrtov ter elaboratov za banke
 • Registracija samostojnega podjetnika in/ali ustanovitev družbe
Cenik za računovodske in knjigovodske storitve: cena storitev je odvisna od vaših potreb. Z računovodskim servisom se lahko zmenite za pavšalni mesečni obračun ali pa za obračunavanje glede na število opravljenih vknjižb (poslovni dogodki), zaposlenih in drugo. Preverite cene računovodskih storitev.
Zahtevaj brezplačne ponudbe računovodskih servisov

2. Poslovno, finančno in davčno svetovanje

Računovodski servisi zaposlujejo izkušene strokovnjake s poglobljenimi znanji na davčnem, finančnem in poslovnem področju. Strokovno svetovanje je namenjeno temu, da optimizirate poslovanje in finančne tokove ter uspešno obvladujete in načrtujete poslovne procese.

Davčno svetovanje

Svetovanje s področja davčne zakonodaje in prakse je namenjeno načrtovanju celovitih davčnih rešitev za optimizirano davčno poslovanje. Davčni svetovalci vam pomagajo pri zniževanju davčnega tveganja, odpravi davčnih napak iz preteklosti in pri doseganju ugodnih davčnih obremenitev v okviru zakonodaje.

 • Svetovanje na področju različnih vrst davkov (davek od dohodkov pravnih oseb, davek na dodano vrednost, dohodnina, davek od premoženja, davek na finančne storitve, mednarodno obdavčenje, davek od premoženja nepojasnjenega izvora, itd.)
 • Zastopanje v davčnih postopkih in komuniciranje s slovenskim davčnim uradom, tudi sodelovanje s tujimi institucijami
 • Reševanje tekočih davčnih dilem
 • Preventivni davčni pregledi (pregled pravilnosti in zakonitosti izpolnjevanja in izvajanja davčnih obveznosti za določeno obdobje, prepoznavanje davčnih tveganj)
 • Priprava ustrezne dokumentacije za transferne cene
 • Preverjanje izračunov po davčnih odločbah in pomoč pri pripravi davčnih napovedi in obračunov

Finančno in poslovno svetovanje

 • Posredovanje in pomoč pri iskanju in izbiri ustreznih virov financiranja za zagotavljanje likvidnosti
 • Ocenjevanje investicijskih projektov (tudi iz vidika donosnosti), analize prelomne točke za različne investicije
 • Predračunavanje in finančno analiziranje subjektov v kriznih situacijah
 • Sanacija prezadolženosti
 • Finančna analitika kazalnikov poslovanja in načrtovanja (kontroling, bonitetna poročila in ocena poslovnih partnerjev)
 • Obveščanje o novostih v zakonodaji, nanašajoč se na dejavnost naročnika storitev
 • Priprava dokumentacije in sodelovanje v postopkih revizijskih pregledov
 • Pomoč pri pripravi različnih pogodb
 • Priprava in izdelava kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov
Cenik za svetovalne storitve: pri davčnem, poslovnem in finančnem svetovanju se cena oblikuje glede na zahtevnost in obseg posameznega primera. Z računovodskim podjetjem se lahko dogovorite za obračun po svetovalni uri ali pa na mesečni ravni v obliki pavšalne cene, če potrebujete redno svetovanje. Oglejte si cene za računovodsko svetovanje.

Razmišljate o zamenjavi računovodskega servisa?

Če z računovodjo niste povsem zadovoljni, lahko kadarkoli v letu zamenjate računovodski servis le v nekaj korakih. Preberite, kako poteka in kako enostavna je zamenjava računovodskega servisa.

Zahtevaj brezplačne ponudbe računovodskih servisov