Nasveti
Arhitekti
Kako pridobim gradbeno dovoljenje

Kako pridobim gradbeno dovoljenje

Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja lahko razdelimo v naslednje faze:

Arhitekturni načrti in maketa hiše. Pridobitev gradbenega dovoljenja.
Zahtevaj brezplačne ponudbe arhitektov

1. Pridobitev osnovne dokumentacije

Dokazilo o lastništvu

Kot lastnik morate biti do vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja vpisani v zemljiško knjigo. Če lastninska pravica še ni vpisana, morate vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti notarsko overjeno pogodbo, dokazilo o vložitvi vloge za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo in potrdilo pristojnega sodišča o prejemu vloge.

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija podaja osnovne informacije o lokaciji zemljišča. Projektanti jo uporabijo pri oblikovanju in umestitvi objekta v prostor, da dosežejo skladnost objekta z občinskimi prostorskimi akti.
Vlogo za izdajo lokacijske informacije oddate na občini, kjer je zemljišče. Lastništvo ni pogoj za izdajo. Podatek o tem, ali je gradnja dopustna, lahko pridobite tudi pri pristojni občini z vpogledom v prostorski akt.

PRIPOROČILO: Lokacijska informacija je veljavna le do uveljavitve sprememb prostorskega akta. Če ne veste, kdaj so bile te nazadnje uvedene in od prejšnjega lastnika prejmete lokacijsko informacijo, priporočamo, da oddate vlogo za novo in tako zagotovite, da bo res aktualna.

Geodetski načrt

Geodetski načrt nam pokaže dejansko stanje terena – zemeljsko površje in podatke, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju in gradnji (relief, vode, rastlinstvo...). Več o tem, kako ga pridobite in koli stane, preberite v članku Kaj je geodetski načrt oz. posnetek in koliko stane.

2. Izdelava idejne zasnove (IDZ) za pridobivanje projektnih pogojev

Ko je pridobljena vsa osnovna dokumentacija, projektant izdela idejno zasnovo (IDZ), ki je namenjena pridobivanju projektnih pogojev upravljavcev gospodarske javne infrastrukture (vodovod, elektrika itd.) oz. soglasodajalcev, če so potrebna soglasja.

3. Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in pridobivanje soglasij

Ko projektant prejme vse projektne pogoje, lahko nadaljuje izdelavo projekta, ki je sestavljen iz različnih načrtov in vodilne mape. Ko je projekt končan, mora pridobiti soglasja k projektnim rešitvam vseh institucij, ki so izdale projektne pogoje.

S tem je faza projektirtanja zaključena. Poleg projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) projektant običajno izdela tudi projekt za izvedbo (PZI), ki je namenjen izvajanju gradnje.

4. Plačilo komunalnega prispevka, sklepanje služnostnih pogodb in pridobivanje soglasij sosedov

Komunalni prispevek

Ko je PGD zaključen, boste morali plačati komunalni prispevek. Vlogo za odmero višine komunalnega prispevka vložite na občini. Osnove za določitev višine prispevka se razlikujejo od občine do občine.

Služnostne pravice

Če bo izvedba priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo posegala v zemljišča, ki niso v vaši lasti, morate pridobiti služnostne pravice. Pogodbe morajo biti notarsko overjene, služnostna pravica pa se vpiše tudi v zemljiško knjigo.

Soglasja sosedov

Če pri umestitvi objekta v prostor niso upoštevani minimalni odmiki od mej sosednjih parcel ali če bodo vplivi med gradnjo segali tudi prek meja vaše parcele, morate pridobiti tudi soglasja h gradnji od sosedov.

MINIMALNI ODMIKI: Minimalni odmik od meja sosednje parcele mora znašati najmanj polovico višine objekta. Velika večina občin je v svojih odlokih kot minimalni odmik najbolj izpostavljenega dela parcele določila štiri metre.

PRIPOROČILO: Seznanite sosede z gradnjo že v fazi iskanja projektnih pogojev, da boste lahko v primeru nesoglasij še vedno brez stroškov spremenili lego objekta.

5. Pridobitev gradbenega dovoljenja

Ko boste imeli pripravljeno vso dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na upravni enoti oddajte vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vlogi priložite dva izvoda PGD ter vse pridobljene dokumente, soglasja, pogodbe.

POGOJI ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA: urejeno lastništvo in izkazana pravica o graditvi nameravanega objekta na določenem zemljišču.

ROK ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA: je 30 dni (po t. i. skrajšanem postopku) ali 60 dni (po t. i. posebnem postopku).

VELJAVNOST GRADBENEGA DOVOLJENJA: V primeru stanovanjskega objekta je veljavnost gradbenega dovoljenja 2 leti. Lahko se tudi podaljaša.

In koliko vas bo vse to stalo? Preberite članek Kakšni so stroški pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Zahtevaj brezplačne ponudbe arhitektov