Nasveti
Arhitekti
Za katere objekte NE potrebujem gradbenega dovoljenja?

Za katere objekte NE potrebujem gradbenega dovoljenja?

Da bi odgovorili na zgornje vprašanje, moramo najprej opredeliti, katere tipe objektov razlikujemo. Uredba o razvrščanju objektov (glede na zahtevnost) deli objekte v 4 skupine: enostavni, nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni objekti.

Arhitekta preučujeta načrt

Enostavni objekti

Nekaj primerov enostavnih objektov:

 • nadstrešek (za vozila, odpadke ipd.) s površino največ 30 m2 in višino največ 3,5 m
 • mala komunalna čistilna naprava do 50 PE
 • rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, s priključkom na objekt, če je njegova prostornina do 5 m3
 • zajetje, vrtina ali vodnjak z globino do 30 m
 • enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino do 4 m2 in višino najvišje točke največ 2 m
 • zbiralnik za kapnico, če je njegova prostornina do 30 m3
 • čebelnjak, če je njegova bruto površina največ 20 m2 in višina najvišje točke največ 3 m
 • kašča z bruto površino največ 20 m2 in višino najvišje točke največ 3,5 m
 • kozolec z dolžino največ 30 m in višino največ 6 m
 • senik z bruto površino največ 30 m2 in višino največ 6 m

Za gradnjo enostavnih objektov NE potrebujemo gradbenega dovoljenja.

Nezahtevni objekti

Nekaj primerov nezahtevnih objektov:

 • drvarnica z bruto površino največ 12 m2 in višino največ 3 m
 • garaža z bruto površino največ 30 m2 in višino največ 3,5 m
 • uta oziroma senčnica z bruto površino največ 15 m2 in višino največ 3 m
 • bazen, če je njegova tlorisna površina do 30 m2 in globina do 1,35 m
 • enoetažna pritlična lopa (za orodje, vrtno opremo ipd.) z bruto površino največ 15 m2 in višino največ 4 m
 • nepretočna greznica, če je njena prostornina do 50 m3
 • pretočna greznica, če je njena prostornina do 20 m3
 • ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5 m
 • škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m
 • kozolec s tlorisno velikostjo največ 150 m2, če gre za dvojni kozolec (toplar), z višino najvišje točke objekta največ 6 m
 • kmečka lopa z bruto površino največ 30 m2 in višino največ 5 m
 • skedenj ali senik z bruto površino največ 150 m2 in višino največ 6 m

Za nezahtevne objekte potrebujemo gradbeno dovoljenje, vendar ni potrebna projektna dokumentacija. Zadostuje skica, ki prikazuje dimnezije objekta ter umestitev v prostor. Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja lahko oddamo sami.

Zahtevaj brezplačne ponudbe arhitektov

Manj zahtevni objekti

Glede na Uredbo med manj zahtevne objekte sodijo vsi objekti, ki ne sodijo med enostavne, nezahtevne in zahtevne objekte. Gre za stanovanjske in nestanovanjske stavbe s površino manj kot 2000 m2 in višino manj kot 25m.

Za manj zahtevne objekte moramo na Upravno enoto vložiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izdela odgovoren projektant.

Zahtevni objekti

Med zahtevne objekte uvrščamo npr.

 • enostanovanjske in večstanovanjske stavbe s površino večjo od 2.000 m2 in višino več kot 25 m
 • gostinske stavbe s površino 2.000 m2 in več ali kjer je višina 25 m in več
 • poslovne in upravne stavbe s površino 4.000 m2 in več višino 25 m in več
 • trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti s površino 4.000 m2 in več ali kjer je višina 25 m in več
 • garažne stavbe s površino 4.000 m2 in več ali kjer je višina 25 m in več
 • industrijske stavbe s površino 4.000 m2 in več ali kjer je višina 25 m in več
 • stavbe za rejo živali s površino 6.000 m2 in več

Tako kot za manj zahtevne objekte je tudi za zahtevne objekte treba vložiti zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki vsebuje projekt pooblaščenega projektanta.

Za natančen popis in klasifikacijo objektov preglejte Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

Če ste ugotovili, da boste za gradnjo objekta potrebovali gradbeno dovoljenje, poiščite primernega projektanta (arhitekta), da vam pomaga pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.

Preberite tudi, kako pridobiti gradbeno dovoljenje in kakšni so stroški pridobitve gradbenega dovoljenja.

Zahtevaj brezplačne ponudbe arhitektov