Kakšen je postopek vpisa stavbe v kataster stavb in koliko stane

Vpis stavbe v kataster stavb je postopek, v okviru katerega se v kataster stavb evidentirajo podatki o stavbi in njenih delih. Geodetsko podjetje opravi izmere stavbe in izdela elaborat, ki ga priložite vlogi za vpis stavbe v kataster stavb.
Cene izdelave elaborata se gibljejo med 300 in 700 EUR.


 

Potrebujete storitve geodeta?


Kdaj je potreben vpis stavbe v kataster stavb

Vpis je potreben:
- če imate novogradnjo in želite pridobiti hišno številko;
- če želite urediti lastništvo v zemljiški knjigi;
- če želite stavbo razdeliti na več delov.

Kakšen je postopek vpisa stavbe v kataster stavb

1. Geodetsko podjetje opravi izmere stavbe od zunaj in od znotraj. Na podlagi izmer izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb. Če zemljišče pod stavbo še ni evidentirano v zemljiškem katastru, bo za vas izdelalo tudi elaborat določitve zemljišča pod stavbo, ki ga boste priložili k svoji vlogi.

2. Po izdelavi elaborata se na geodetski upravi vloži vloga za vpis stavbe v kataster stavb.

Vlogo lahko vloži:
- investitor gradnje,
- lastnik stavbe oziroma njenega dela,
- lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana,
- imetnik stavbne pravice,
- uporabnik stavbe ali dela stavbe,
- upravnik stavbe.

Vpis stavbe v kataster stavb je pravno-formalno urejen, ko prejmete sklep o vpisu stavbe v kataster stavb.

3. Če imate novogradnjo in ta še nima določene hišne številke, boste morali vložiti še vlogo za določitev hišne številke.

Koliko stane vpis stavbe v kataster stavb

Cena je odvisna od naslednih dejavnikov:
- ali morate določiti tudi zemljišče pod stavbo;
- od površine stavbe in števila prostorov;
- ali želite vložiti tudi vlogo za določitev hišne številke.

Številni geodeti svoje cene določajo na podlagi priporočenega Cenika geodetskih storitev IZS.
Posamezna opravila so ovrednotena s številom točk, ki so določena v tarifnem delu Cenika geodetskih storitev. Vsota točk se pomnoži z vrednostjo točk, k tej ceni pa se dodajo še drugi stroški in davek na dodano vrednost. Vrednost točke je ob uskladitvi znašala 0,80 evra.

Primera izračuna